Công ty TNHH Tư vấn Tổng hợp AZ

HomeBài viếtTổng hợp27 công việc kế toán cần phải làm vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023

27 công việc kế toán cần phải làm vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023

Thời điểm kết thúc năm cũ và bắt đầu năm mới kế toán nhà mình chắc chắn có rất nhiều việc cần phải làm. Để tránh thiếu sót, AZ cùng các bạn điểm qua 27 công việc mà kế toán cần phải làm vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023 như sau:

Dịch vụ Báo cáo Thuế
 1. Tạm nộp thuế TNDN năm 2022 trước 30/1/2023 theo số tối thiểu 80% số thuế TNDN quyết năm.
 2. Đối chiếu công nợ: nếu công nợ phải thu, công nợ phải trả có sự chênh lệch cần tìm ra nguyên nhân chênh lệch. Hết ngày 31/12/2022 đối với các khoản công nợ phải gửi biên bản đối chiếu công nợ hoặc xác nhận công nợ để có căn cứ làm hồ sơ trích lập dự phòng cho các khoản công nợ phải thu khó đòi.
 3. Xác định công nợ phải thu khó đòi và trích lập Quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định: Quá hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng: 30%, từ 1 năm tới dưới 2 năm: 50%; từ 2 năm tới dưới 3 năm: 70%; từ 3 năm trở lên, trích lập đủ 100%.
 4. Tài sản:thực hiện các công tác kiểm kê tài sản. Nguyên tắc kiểm kê tại ngày 31/12/2022.
 5. Xác định hàng tồn kho hư hỏng, giảm giá trị… để trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Bảng trích lập, xác định HTK giảm giá trị làm cơ sở trích lập phải chi tiết rõ Tài khoản, tên HTK, mã hàng.
 6. Hồ sơ trích lập dự phòng HTK phải chặt chẽ, nếu ko đáp ứng yêu cầu thì rủi ro bị loại trừ chi phí dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
 7. Xử lý chênh lệch giữa kiểm kê và sổ sách
 8. Kế toán lưu ý xem số dư tiền mặt lớn không?để xác định tính hợp lý của chi phí lãi vay. Nếu số dư tiền mặt lớn mà có phát sinh lãi vay thì lãi vay khả năng rủi ro bị loại trừ chi phí lãi vay trừ một số trường hợp giải thích hợp lý. Vì vậy nên xử lý dư nợ tiền mặt cuối kỳ
 9. Đối chiếu xác nhận số dư ngân hàng:nguyên tắc phải khớp sổ phụ ngân hàng ngày 31/12. Các công ty bắt buộc phải có ủy nhiệm chi có đóng dấu của ngân hàng các khoản chi thanh toán cho các đối tác. Để làm căn cứ quyết toán sau này.
 10. Trích trước các khoản chi phí phải trả(những khoản chi phí đã phát sinh nhưng chưa đủ chứng từ, chi phí lãi vay dự trả…).
 11. Hạch toán lãi dự thu nếu có khoản tiền gửi tiết kiệm
 12. Chạy phân bổ công cụ dụng cụ, khấu hao TSCD, phân bổ TK 242 của các tháng
 13. Chạy giá hàng tồn kho tháng/quý/năm để tính giá xuất kho
 14. Đăng ký mã số thuế cá nhân cho những ai chưa đăng ký. Lưu ý cá nhân cư trú/không cư trú (không cư trú thường là người nước ngoài) Lưu ý đặc biệt, cá nhân làm 2 nơi hoặc có nơi vãng lai nhưng nơi vãng lai chưa khấu trừ 10% hoặc tổng thu nhập bình quân nơi vãng lai trên 10 triệu/tháng thì ko thuộc điều kiện ủy quyền quyết toán.
 15. Làm cam kết 08/CK-TNCNthì lưu ý thời điểm ký cam kết là thời điểm chi trả.
 16. Đánh giá chênh lệch tỷ giá các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ như tiền, công nợ. Lưu ý không đánh giá các khoản ứng trước như dư có TK 131, dư nợ TK 331 (trừ khi hợp đồng kinh tế bị hủy ngang).

  Lưu ý: Lãi/lỗ do đánh giá tiền và các khoản phải thu là không tính thuế nên khi quyết toán thuế TNDN cần tách rõ lãi/lỗ của khoản này ra khỏi lãi/lỗ của việc đánh giá số dư ngoại tệ phải trả.
 17. Nộp tờ khai thuế tháng 12/2022 hoặc quý IV/2022: hạn ngày 20/01 nếu khai tháng, ngày 30/01/2023 nếu kê theo quý: Thuế GTGT, TNCN.
 18. Kết chuyển kết quả kinh doanh, sử dụng TK 911:
 19. Xác định chi phí không hợp lý hợp lệ để đưa vào B4 khi quyết toán thuế TNDN: Nên tổng hợp thành một file excel lưu lại đề phòng sau này cần xem lại.
 20. Xác định thu nhập miễn thuế, các khoản giảm trừ thu nhập tính thuế khác như cổ tức, lãi chia từ lợi nhuận sau thuế khác, thu nhập từ đánh giá CLTG từ các khoản tiền và phải thu…( ghi rõ trong thuyết minh báo cáo tài chính)
 21. Quyết toán thuế TNDN (Ngày cuối cùng của quý sau ngày kết thúc kỳ kế toán, thường 31/03), lưu ý đối với công ty có vốn FDI/đại chúng/niêm yết phải có Báo cáo kiểm toán. Lưu ý lấy theo số tiền trên tờ khai quyết toán với thuế TNDN hiện hành
 22. Quyết toán thuế TNCN. Lưu ý xác định ai được ủy quyền, nếu ủy quyền thì phải có mẫu ủy quyền
 23. Đăng ký hồ sơ người phụ thuộc đúng hạn ( Một số trường hợp đăng ký trước 20/03/2023, một số trước 31/12/2022
 24. Làm Báo cáo Tài chính cho năm 2022( Với DN áp dụng theo TT 200: Bảng CĐKT, KQKD, LCTT, Thuyết minh, còn đối với DN Áp dụng TT 133 cần thêm Bảng CĐ tài khoản khi nộp cho cơ quan thuế, còn LCTT thì khuyến khích nhưng không bắt buộc)
 25. Nộp các loại thuế sau khi trừ đi các khoản thuế đã tạm nộp trước, hạn nộp thuế cũng là hạn nộp tờ khai. Ví dụ VAT hạn nộp tờ khai ngày 20 tháng sau thì ngày 20 cũng là ngày cuối cùng phải nộp thuế, nếu nộp thuê sau ngày này các bạn sẽ bị phạt chậm nộp thuế
 26. Nếu công ty thành lập năm 2022 thì miễn lệ phí môn bài năm 2022 và không phải lập tờ khai môn bài năm 2022, tuy nhiên đầu năm 2023 (tháng 1) thì phải nộp tờ khai và nộp tiền lệ phí môn bài. Nộp một lần rồi thì không cần phải nộp bổ sung trừ khi thay đổi vốn và thành lập thêm chi nhánh, văn phòng đại diện…
 27. Nộp các loại báo cáo,Phần thông kê thì nếu doanh nghiệp nào đã có kết nối với cổng thông tin doanh nghiệp thì không cần nộp báo cáo thống kê.

Lãi/lỗ do đánh giá tiền và các khoản phải thu là không tính thuế nên khi quyết toán thuế TNDN cần tách rõ lãi/lỗ của khoản này ra khỏi lãi/lỗ của việc đánh giá số dư ngoại tệ phải trả.

Lưu ý
Chia sẻ ngay

Leave a Reply